X650V-8 upgrade set(V4 to V8) X650V-8 upgrade set(V4 to V8)